การประกาศนโยบาย
นโยบายเว็บไซต์

1. วัตถุประสงค์ 

                   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ และ/เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

                   2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

                   2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

                   2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

                   2.4 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน 
ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

                   2.5 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

                   2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

                   2.7 ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชี

ของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

                   3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

                   3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

                   3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ (ชื่อหน่วยงาน/เว็บไซต์) จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการ
จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

                   3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

                   3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

                   3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

                   3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

                   4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                   4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

5. การปฏิเสธความรับผิด

                   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลว
ในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์
หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือ
การกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

                   6.1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับ
การจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

                   6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                   6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

                   การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

เลื่อนขึ้นด้านบน