การประกาศนโยบาย
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
                   กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 

การใช้บริการของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและช่องทางการให้บริการของงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                   เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางบริการอื่น เช่น เว็บเพจต่าง ๆ การติดต่อผ่านแบบฟอร์มออนไลน์หรือช่องทางการให้บริการอื่นใด (รวมเรียกว่า “ช่องทางการให้บริการ”) ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเจ้าของและผู้ดูแลช่องทางการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการอีกด้วย

                   การใช้ช่องทางการให้บริการของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วและถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้แล้ว

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานช่องทางการให้บริการ

                   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการนี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ การใช้ช่องทางการให้บริการของคุณอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

 

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                   ท่านรับรองว่าได้ให้ความยินยอมในการให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่ง โดยสำนักงานฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบระยะเวลาการเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับระยะเวลาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยงานสารบรรณ

เลื่อนขึ้นด้านบน