กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
กรอบความร่วมมือในระดับโลก (ICC)

the International Coordinating Committee (ICC)

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับสากล (ICC)

                   คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International Coordinating Committee of National Human Rights Institution (ICC) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก มีสมาชิกปัจจุบันทั้งสิ้น 106 สถาบัน โดยแบ่งออกเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักการปารีสว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมละคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือ Paris Principles และได้รับสถานะ 'A' จำนวน 71 สถาบัน  สถาบันที่มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสเพียงบางส่วน และได้รับสถาน 'B' และสถาบันที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการปารีส และได้รับสถานะ 'C' จำนวน 10 สถาบัน  ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย (กสม.) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ICC ตั้งแต่ปี 2547 ได้รับการประเมินให้รับสถานะ 'A' ในช่วงปี 2555 - 2557

บทความที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงกรณีการลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลื่อนขึ้นด้านบน