กสม. สุชาติ ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2566 ประเด็นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

16/05/2567 862

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผศ.สุชาติ  เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางหรรษา  บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายภาณุพันธ์ สมสกุล ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) เข้าร่วมการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2566 ประเด็นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้  จังหวัดสงขลา

 

          ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อนามัยที่ 12 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอข้อมูลใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การบังคับใช้กฎหมาย 2) มาตรการในการดูแลความปลอดภัย 3) การช่วยเหลือเยียวยา 4) สิทธิในสุขภาพและการศึกษาของเด็ก และ5) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการติดตามและนำเสนอในรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2567 ต่อไป

เลื่อนขึ้นด้านบน