กสม. สุภัทรา รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่าย REFORM Thailand Partnership กรณีรัฐบาลมีแนวนโยบายการแก้ไขกฎกระทรวงการครอบครองยาเสพติดอาจส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

16/05/2567 854

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00น. ที่ห้องรับรอง 604 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม. รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่าย REFORM Thailand Partnership สืบเนื่องจากกรณีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ต่อการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 ประเภท1 เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ metamfetamine) จากเดิมมีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ให้ปรับลดลงเหลือเพียง 1 หน่วยการใช้ และผู้ถูกกล่าวหาจะต้องมีภาระพิสูจน์ให้ได้เองว่าตนเป็นเพียงผู้เสพเท่านั้น ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลต่อการการเรียกรับผลประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมาย และจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำเพิ่มมากขึ้น มีการกระทำความรุนแรง การบังคับให้รับสารภาพ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่อเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มุ่งเน้นผู้ใช้ ผู้เสพ เป็นผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร และไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับยาเสพติด (UNGASS 2016) ที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ปัญหาในส่วนผู้เสพจาก “การใช้มาตรการทางอาญา มาใช้มาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการลดอันตรายการจากใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) แทน” จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เร่งตรวจสอบแนวนโยบายและจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กสม. รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

เลื่อนขึ้นด้านบน