ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567

01/05/2567 10404

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 9 รางวัล ดังนี้

          1) ประเภทบุคคลทั่วไป/กลุ่มบุคคล จำนวน 6 รางวัล

                   (1) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่เกิน 2 รางวัล

                   (2) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไม่เกิน 2 รางวัล 

                   (3) ด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบาง ไม่เกิน 2 รางวัล

          2) ประเภทองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รางวัล

          3) ประเภทองค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน/เครือข่าย จำนวน 1 รางวัล

          4) ประเภทบุคคลหรือองค์กรสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล

          ทั้งนี้ บุคคลหรือองค์กรสามารถเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้เพียง 1 รางวัล โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 – 2567 จะพิจารณาคัดเลือกตามประเภทที่สมัครหรือที่ได้รับการเสนอชื่อตามใบสมัครเท่านั้น สำหรับบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

          สามารถยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3930 หรือ 0 2141 3925 โทรศัพท์มือถือ 09 2270 4360 หรือ 06 2492 4641 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th หรือ สามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เลื่อนขึ้นด้านบน