Sorry, your browser does not support JavaScript!
สถิติ
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 
หัวข้อ 2563
สถิติประชาชนผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 15
สถิติการเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 0
สถิติประชาชนผู้มาใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารหรือขอข่าวสารเฉพาะรายที่มิได้จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 15
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอื่นๆ 
    - โทรศัพท์
    - โทรสาร
    - อีเมล์
    - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

15
0
0
156,482
สถิติการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ 2