Sorry, your browser does not support JavaScript!
ประวัติความเป็นมา
 

ความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เกิดขึ้นโดยมีการยกร่างกฎหมายในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เนื่องจากในยุคนั้นได้เน้นกระบวนการที่โปร่งใสในระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเรื่องนี้ขึ้น โดยได้มีการจัดทำร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้ดำเนินการยกร่างสำเร็จในระดับหนึ่ง ทำให้แนวความคิดในเรื่องกฎหมายข้อมูลข่าวสารแพร่หลายออกมาอย่างกว้างขวาง แต่ขณะนั้นไม่มีโอกาสเสนอต่อรัฐสภา จนกระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้มีการเสนอรัฐสภามีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และได้มีการประกาศเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 เป็นต้นมา

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้อออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2555 เพื่อให้การบริการ การจัดระบบและตีพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 119ก วันที่ 6 ธันวาคม 2555 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. ได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน และกำหนดให้ "ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" เป็นสถานที่ตั้งทางกายภาพของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ บริเวณชั้น 7 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้การดำเนินการของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และเพื่อให้สอดคล้องในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยให้มีหน้าที่ดังนี้
          1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
          2. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย