Sorry, your browser does not support JavaScript!

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25/11/2565
(สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) (รายเดือน)) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
26/10/2565