Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามระเบียบราชการเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะชน
            เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ แยกตามหัวเรื่องตามรายละเอียดดังนี้
 
 
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    1. ความเป็นมา

    2. อำนาจหน้าที่

    3. ประวัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

folder-data-icon.png

folder-data-icon.png

folder-data-icon.png
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    1. โครงสร้างสำนักงาน

    2. ผู้บริหาร

folder-data-icon.png
 
folder-data-icon.png
 
 
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  folder-data-icon.png
 
 
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร     folder-data-icon.png
 
 
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  folder-data-icon.png
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา folder-data-icon.png
ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ folder-data-icon.png