Sorry, your browser does not support JavaScript!
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติ ครม. และกฎหมายอื่น
 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ลิงก์
1. เเนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นพัสดุเเละครุภัณฑ์ folder-data-icon.png
2. การกำหนดรายละเอียดของงาน folder-data-icon.png
3. การขอขยายระยะเวลามาตรากระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก folder-data-icon.png
4. การเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง folder-data-icon.png
5. กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม e-Market folder-data-icon.png
6. คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง folder-data-icon.png
7. ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบกำกับดูเเลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนง.ปปช. folder-data-icon.png
8. นิยามศัพท์ สนง. ปปช. folder-data-icon.png
9. แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานเเละแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
10. แนวทางเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ กรณีวันที่ 14 ต.ค.59 folder-data-icon.png
11. รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
13. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
14. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
15. กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
16. กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
17. กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
18. กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
19. กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 folder-data-icon.png
20. หลักเกณฑ์ในการสืบราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสม. folder-data-icon.png
21. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม folder-data-icon.png
22. คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง folder-data-icon.png
23. การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา folder-data-icon.png
24. คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ folder-data-icon.png