Sorry, your browser does not support JavaScript!
report
ตารางสรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องเรียนผ่านช่องทาง [email protected]
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน        
ที่ วัน/เดือน/ปี ประเด็นการติดต่อ การดำเนินงาน ช่องทางการตอบกลับ วัน/เดือน/ปี
ที่รับเรื่อง ที่ตอบกลับ
1 2 ต.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า มีการใช้อุปกรณ์หรือคลื่นความถี่ต่ำแบบไร้สายอ่านความคิดและควบคุมสั่งการสมองของบุคคล (V2K) แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 2 ต.ค. 63
2 8 ต.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอความช่วยเหลือให้หน่วยงานของรัฐเยียวยาความเสียหาย แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 8 ต.ค. 63
3 19 ต.ค.63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอความคุ้มครองให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและตรวจสอบกรณีการเสียชีวิต แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 19 ต.ค.63
4 22 ต.ค.63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ร้องเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับนานาชาติ ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงนายกรัฐมนตรี และสำเนาถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีการจับแกนนำหลายคน รวมทั้งใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 22 ต.ค.63
5 22 ต.ค.63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอความช่วยเหลือให้หยุดยั้งการก่อความรุนแรงต่อชุมชนชาวพุทธและพระสงฆ์ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 22 ต.ค.63
6 22 ต.ค.63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ปกป้องบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสจากการจับกุม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 22 ต.ค.63
7 28 ต.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ปกป้องบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสจากการจับกุม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ต.ค. 63
8 28 ต.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจหาสารเสพติดโดยละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ต.ค. 63
9 2 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มีบทบัญญัติที่มีสภาพเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 2 พ.ย. 63
10 5 พ.ย. 63 กรณีขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศเจตนารมณ์และกำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ย. 63
11 6 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีติดตามตัว และผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้ง แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 6 พ.ย. 63
12 10 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรา 2019 (COVID - 19) แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 10 พ.ย. 63
13 11 พ.ย. 63 กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจหาสารเสพติดโดยละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 พ.ย. 63
14 11 พ.ย. 63 กรณีกล่าวอ้างว่าครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 พ.ย. 63
15 22 ต.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอความช่วยเหลือให้บุตรสาวพ้นโทษออกมาดูแลครอบครัว แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 22 ต.ค. 63
16 23 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ติดตามความคืบหน้าของคดีการลอบสังหารนาย "ท" และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 23 พ.ย. 63
17 23 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า ถูกพักงานเนื่องจากให้ข้อมูลกับนักข่าว แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 23 พ.ย. 63
18 23 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความช่วยเหลือให้คู่สัญญาปฏิบัติตามคู่สัญญา แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 23 พ.ย. 63
19 23 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า ถูกรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสติดตามตัว แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 23 พ.ย. 63
20 24 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า มหาวิทยาลัยออกคำสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่สามารถจัดทำแผนการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 พ.ย. 63
21 24 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 พ.ย. 63
22 24 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้สถานีตำรวจภูธร "บ" จัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนที่เป็นเพศที่สามหรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 พ.ย. 63
23 24 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้สถานีตำรวจภูธร "ช" จัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนที่เป็นเพศที่สามหรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 พ.ย. 63
24 24 พ.ย. 63 ขอให้สถานีตำรวจภูธร "น" จัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนที่เป็นเพศที่สามหรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 พ.ย. 63
25 24 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีการจัดสรรพนักงานสอบสวนหญิง นักจิตวิทยาและห้องสืบสวนสอบสวนในการสอบสวนบุคคลเพศที่สาม (ชายข้ามเพศหญิง) แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 พ.ย. 63
26 4 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 4 พ.ย. 63
27 25 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการอันอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 25 พ.ย. 63
28 27 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 27 พ.ย. 63
29 27 พ.ย. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 27 พ.ย. 63
30 2 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อขาย แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 2 ธ.ค. 63
31 1 ธ.ค. 63 กรณีขอให้ปล่อยตัวบุคคลสัญชาติบังคลาเทศซึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 1 ธ.ค. 63
32 1 ธ.ค. 63 กรณีขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการแก้ไขกฎหมาย หรือ กฎ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 1 ธ.ค. 63
33 1 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้ตำรวจภูธรภาค  ประกาศเจตนารมณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานของตนเองแบบเป็นธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 1 ธ.ค. 63
34 1 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ลงนามในประกาศบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 1 ธ.ค. 63
35 8 ธ.ค. 63 ขอให้ตำรวจแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานของตนเองแบบเป็นธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 8 ธ.ค. 63
36 9 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สถานีตำรวจจัดให้มีห้องสุขาบริการประชาชนสำหรับเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 9 ธ.ค. 63
37 9 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับแถลงการณ์ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเลื่อนสถานะ จาก B เป็น A แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 9 ธ.ค. 63
38 14 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดโดยละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 14 ธ.ค. 63
39 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐข่มขู่ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
40 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีการจัดสรรพนักงานสอบสวนหญิงและนักจิตวิทยาในการสอบสวนบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
41 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สถานีตำรวจจัดให้มีห้องสุขาบริการประชาชนสำหรับเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
42 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย หรือกฎ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
43 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สถานีตำรวจจัดให้มีห้องสุขาบริการประชาชนสำหรับเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
44 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับให้ สำนักงาน กสม. ส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพื่อนำไปทำแผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เกี่ยวกับการที่ตำรวจเพศชายปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
45 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิงให้เสมอภาคกันกับตำรวจเพศชาย และกรณีให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกพื้นที่เพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิง ให้เสมอภาคกันกับตำรวจเพศชาย แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
46 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้จัดสรรตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเพศที่สาม กรณีขอให้เพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิง แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
47 15 ธ.ค. 63 กรณีขอให้จัดสรรตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเพศที่สาม กรณีขอให้เพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิง สภ. "ก" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
48 15 ธ.ค. 63 กรณีขอให้จัดสรรตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเพศที่สาม กรณีขอให้เพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิง สภ. "ค" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
49 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดโดยละเมิดสิทธิมนุษยชน แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
50 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเพศที่สาม กรณีขอให้เพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิง สภ. "บ" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
51 15 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีห้องน้ำสำหรับเพศที่สาม สภ. "ป" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 ธ.ค. 63
52 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
53 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้สถานีตำรวจภูธร "ภ" แก้ไขกฎ ระเบียบ กฎหมาย ในการตรวจปัสสาวะอันไม่เหมาะสมต่อบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
54 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้สถานีตำรวจภูธร "น" แก้ไขกฎ ระเบียบ กฎหมาย ในการตรวจปัสสาวะอันไม่เหมาะสมต่อบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
55 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครพนักงานสอบสวนที่เป็นเพศที่สามหรือกะเทยไว้ผมยาวในการรับแจ้งความในคดีที่ความละเอียดอ่อนต่อบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
56 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย หรือกฎ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
57 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านคำนำหน้านามจากใบขับขี่ของบุคคลเพศที่สามต่อหน้าสาธารณะชน แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
58 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (ตำรวขอดูใบขับขี่) แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
59 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สถานีตำรวจภูธร  "ส" เพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เป็นเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
60 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สถานีตำรวจภูธร "ก" จัดสรรตำรวจเพศหญิงในกรปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เป็นเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
61 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจหาสารเสพติดโดยละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
62 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
63 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย หรือกฎ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
64 21 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สถานีตำรวจภูธร "ข" เพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ธ.ค. 63
65 22 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ สภ. "อ"  ติดตั้งกล้อง CCTV แบบบันทึกภาพและเสียงไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาขณะทำการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาอยู่ในห้องสอบสวน แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 22 ธ.ค. 63
66 22 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเพศที่สาม กรณีขอให้เพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพศหญิง กรมการปกครอง "ข" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 22 ธ.ค. 63
67 28 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า ครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการไม่เหมาะสม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ธ.ค. 63
68 28 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "อ" ลงชื่อประกาศเจตนารมณ์การขัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานของตนเอง และกรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "อ" ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ธ.ค. 63
69 28 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สถานีตำรวจภูธร "น" ลงชื่อประกาศเจตนารมณ์การขัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานของตนเอง และกรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "น" ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ธ.ค. 63
70 28 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "อ" ลงชื่อประกาศเจตนารมณ์การขัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานของตนเอง และกรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "อ" ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ธ.ค. 63
71 28 ธ.ค. 63 กรณีขอให้สถานีตำรวจภูธร"ฉ"ลงชื่อประกาศเจตนารมณ์การขัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานของตนเอง และกรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "อ"ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ธ.ค. 63
72 28 ธ.ค. 63 กรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "ข" ลงชื่อประกาศเจตนารมณ์การขัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานของตนเอง และกรณีขอให้สำนักงานจังหวัดแห่งหนึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ธ.ค. 63
73 28 ธ.ค. 63 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "ค" ลงชื่อประกาศเจตนารมณ์การขัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศภายในหน่วยงานของตนเอง และกรณีขอให้สำนักงานจังหวัด "ค" ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 28 ธ.ค. 63
74 2 ต.ค. 63 กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 2 ต.ค. 63
75 5 ม.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีบริษัท "ฮ" เผยแพร่ภาพหรือทำข่าวผู้ร้องที่เป็นสาวประเภทสองในช่วงเกณฑ์ทหารผ่านผู้ร้อง กรณีการเสนอข่าวสารที่ใช้คำพูดไม่เหมาะสมที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 ม.ค. 64
76 5 ม.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีการจัดสรรพื้นที่ให้บริการสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ และขอให้มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจเพศหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 ม.ค. 64
77 11 ม.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความคุ้มครอง แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ม.ค. 64
78 20 ม.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 20 ม.ค. 64
79 20 ม.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ปกป้องและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน "กลุ่มคนอนุรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 20 ม.ค. 64
80 21 ม.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าถูกบุคคลติดตามตัวอยู่ตลอดเวลา บุคคลใช้ชื่อว่า "อ" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 ม.ค. 64
81 26 ม.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับปัญหาการเรียนออนไลน์ที่ไม่ได้รับการแก้ไข จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 26 ม.ค. 64
82 29 ม.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าทายาทโดยธรรมกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้บุพการีเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 29 ม.ค. 64
83 4 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 4 ก.พ. 64
84 11 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเอกสารการส่งคำฟ้อง เอกสารหลักฐานยืนยันการส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
85 11 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
86 11 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสถานีตำรวจ "ช" กรณีให้แก้ไขฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศในการตรวจปัสสาวะอันไม่เหมาะสมต่อบุคคลเพศที่สาม และ กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อผู้ร้องที่เป็นเพศที่สาม และอื่นๆ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
87 11 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธร "ป" กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยอาจจะเป็นการคุกคามทางเพศต่อบุคคลหลากหลายทางเพศและกรณีขอให้ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และอื่นๆ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
88 11 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธร "ส' กรณีขอให้ตรวจสอบปัสสาวะหาสารเสพติดไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมาย ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และ กรณีให้แก้ไขกฎหมายกฎ ระเบียบ ในการตรวจปัสสาวะอันไม่เหมาะสมต่อบุคคลเพศที่สาม และอื่นๆ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
89 11 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธร "พ" ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการคุกคามทางเพศต่อผู้ร้องที่เป็นเพศที่สาม และอื่นๆ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
90 11 ก.พ. 64 สถานีตำรวจภูธร "ผ" กรณีขอให้แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการตรวจปัสสาวะอันไม่เหมาะสมต่อบุคคลเพศที่สาม และกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป้นการคุกคามทางเพศต่อผู้ร้องที่เป็นเพศที่สามและอื่นๆ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
91 11 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธร "น" กรณีให้แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการตรวจปัสสาวะอันไม่เป็นการคุกคามทางเพศต่อผู้ร้องที่เป็นเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
92 11 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีถูกนำบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 ก.พ. 64
93 17 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธร "ภ" กรณีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด กรณีให้แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการตรวจปัสสาวะอันไม่เหมาะสมต่อบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 17 ก.พ. 64
94 17 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทางเข้าหมู่บ้านชำรุเสียหาย แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 17 ก.พ. 64
95 17 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีการประท้วงที่หน้าสถานีตำรวจเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 17 ก.พ. 64
96 17 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความช่วยเหลือ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกดูหมิ่นแล่ะมขู่ทำร้ายร่างกายจากบุคคลในครอบครัว แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 17 ก.พ. 64
97 24 ก.พ. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้ตรวจสอบกรณีมีคลื่นรบกวนสมองทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 ก.พ. 64
98 2 มี.ค. 64 กรณีกล่าวอ้างว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรไม่ปรับปรุงประวัติการกระทำผิดอาญาให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 2 มี.ค. 64
99 11 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า มีชาวต่างชาติถูกห้ามไม่ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 มี.ค. 64
100 11 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีโต้แย้งคำพิพากษาของศาลว่าพิจารณากำหนดโทษซ้ำ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 มี.ค. 64
101 17 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าการรักษาผู้ป่วยจิตเภทของโรงพยาบาลเป็นการกระทำให้ขาดอิสรภาพโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 17 มี.ค. 64
102 17 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกคำสั่งไม่อนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทยโดยไม่เป็นธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 17 มี.ค. 64
103 19 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ตรวจสอบบริษัท "ฮ" เสนอข่าวสารโดยอาจละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ และอาจเสนอข่าวสารโดยเป็นการเหมารวมและสร้างทัศนคติไม่ดีต่อกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 19 มี.ค. 64
104 24 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าถูกรบกวนและคุกคามความเป็นอยู่ส่วนตัว แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 มี.ค. 64
105 24 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ประสานเพื่อเข้าเก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 มี.ค. 64
106 24 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้รับสวัสดิการอันพึงได้ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 มี.ค. 64
107 24 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้มีห้องรับแจ้งความสำหรับเพศที่สามและกรณีขอให้ตรวจสอบ สภ."อ" รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่ามีห้องรับแจ้งความสำหรับบุคคลเพศที่สามหรือไม่อย่างไร แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 มี.ค. 64
108 24 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอร้องเรียนการยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน (เฉพาะราย) และขอโอกาสเกี่ยวกับสิทธิในการขอกลับเข้ารับราชการครู สังกัด กทม. แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 24 มี.ค. 64
109 25 มี.ค. 64 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสติดตามตัว แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 25 มี.ค. 64
110 25 มี.ค. 64 กรณีถูกอ่านสมองด้วยคลื่น V2K แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 25 มี.ค. 64
111 29 มี.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ออกประกาศกำกับบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตาม UNGPs  NAP และตรวจสอบการสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 29 มี.ค. 64
112 1 เม.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความเป็นธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 1 เม.ย. 64
113 20 เม.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าได้รับการปฏิบัติโดยไร้มนุษยธรรมและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 20 เม.ย. 64
114 20 เม.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องเรียนการสอบสวนล่าช้าของแผนกกีฬาเป็นเลิศ สำหรับเรื่องทุจริตของสมาคม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 20 เม.ย. 64
115 20 เม.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ สภ."บ" รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครตำรวจชุดสืบสวนเพศหญิงไว้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 20 เม.ย. 64
116 23 เม.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการเก็บค่าธรรมเนียม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 23 เม.ย. 64
117 23 เม.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความช่วยเหลือ กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการจอดรถจักรยานยนต์กีดขวางทางเข้า - ออก แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 23 เม.ย. 64
118 23 เม.ย. 64 ขอให้ สภ. "บ" ทำห้องสอบปากคำเป็นห้องกระจกใส แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 23 เม.ย. 64
119 23 เม.ย. 64 กรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 23 เม.ย. 64
120 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีกล่าวอ้างว่าถูกคุกคามและโดนติดตาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
121 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ออกแถลงการณ์หรือมีข้อเสนอแนะต่อกรณีที่ผู้ต้องหาทางการเมืองไม่ได้รับการประกันตัว แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
122 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ สาขา "ต" มีห้องน้ำบริการประชาชนเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
123 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ห้างสรรพสินค้า สาขา "อ"รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจัดสร้างห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
124 5 พ.ค. 64 กรณีร้องขอให้ห้างสรรพสินค้า สาขา "น" จัดสรรห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
125 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สามในห้างสรรพสินค้า "บ" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
126 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สาม ในศาลากลางจังหวัด แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
127 5 พ.ค. 64  ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สามในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
128 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศมีห้องน้ำสำหรับเพศที่สามและ ร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานสร้างห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
129 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ห้างสรรพสินค้า "ล" สร้างห้องน้ำบริการประชาชนและประชาชนเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
130 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สาม ในป้อมตำรวจของ สถานีตำรวจภูธร "ช" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
131 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดสรรห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
132 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สามในสถานีตำรวจภูธร "น" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
133 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สามในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัด "อ" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
134 5 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้ กสม.เสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรากฎหมายรับรองสถานะของบุคคลเพศที่สาม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 5 พ.ค. 64
135 7 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้ กสม.ส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 7 พ.ค. 64
136 17 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับให้ทบทวนการเสนอร่างกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 17 มิ.ย. 64
137 18 พ.ค. 64 กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน แรงงานชาวลาว แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 18 พ.ค. 64
138 19 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความเป็นธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 19 พ.ค. 64
139 19 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ตรวจสอบบริษัท "ฮ" เสนอข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอาจจะเป็นการกระทบต่ออัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 19 พ.ค. 64
140 19 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาสถานที่เลี้ยงเเมวที่เหมาะสมและห้ามให้แมวบุกเข้ามาในบ้านเรือนของประชาชน และผู้ร้องไม่ได้อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงชนิดใดๆ เข้ามาอาศัยภายในบ้านเรือน แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 19 พ.ค. 64
141 19 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ตรวจสอบสำนักข่าวแห่งหนึ่ง เสนอข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอาจจะเป็นการกระทบต่ออัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ และอาจจะเสนอข่าวสารโดยเป็นการเหมารวมและสร้างทัศนะคติไม่ดีต่อกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 19 พ.ค. 64
142 19 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีร้องขอให้ให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สามในวิทยาลัย "ส" แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 19 พ.ค. 64
143 19 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีรายการโทรทัศน์เข้าลักษณะอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 19 พ.ค. 64
144 25 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้ กสม. ตรวจสอบและหยิบยกประเด็นการนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ โดยให้ กสม.หยิบยกขึ้นพิจารณาเอง แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 25 พ.ค. 64
145 25 พ.ค. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอร้องเรียนใหม่อีกครั้ง  เรื่องที่พรรคการเมืองหนึ่งขนคนกลุ่มหนึ่งเพื่อทำร้ายนักเรียนในสถาบันการศึกษา แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 25 พ.ค. 64
146 25 พ.ค. 64 ร้องเรียนคุกคามทางเพศทางสื่อสังคมออนไลน์และการเบียดเบียนทางสื่อสังคมออนไลน์ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 25 พ.ค. 64
147 4 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอร้องเรียนการละเมิดร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 4 มิ.ย. 64
148 7 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความเป็นธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 7 มิ.ย. 64
149 7 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอร้องเรียนเรื่องละเมิดสิทธิเด็ก แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 7 มิ.ย. 64
150 11 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สาม ของ สภ. "บ" และกรณีขอให้มีห้องน้ำเพศที่สามในสถานีตำรวจทั่วประเทศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 11 มิ.ย. 64
151 14 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีขอให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลเพศที่สาม ของ    สภ."น" และกรณีขอให้มีห้องน้ำเพศที่สามในสถานีตำรวจทั่วประเทศ แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 14 มิ.ย. 64
152 14 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความเป็นธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 14 มิ.ย. 64
153 15 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอให้ตรวจสอบ สภ. "อ" การไม่จัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนและกรณีร้องขอให้พนักงานสอบสวนบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการสอบสวน  แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 15 มิ.ย. 64
154 17 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับขอความเป็นธรรม แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 17 มิ.ย. 64
155 21 มิ.ย. 64 ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องกำลังโดนปัญหา V2K แจ้งผู้ร้องรับทราบข้อมูลการร้องเรียนและขอข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลผู้ร้อง 21 มิ.ย. 64

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
46338
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
15
คน