Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
 
ร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

คำนิยาม
“เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.” หมายความว่า เรื่องร้องเรียนที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งผู้บังคับบัญชา
หรือมติคณะรัฐมนตรี

ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. เดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7 120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2. ทางอีเมล : [email protected]
  • 3. ทางออนไลน์ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
แบบฟอร์มเเจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์การทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ผู้ถูกร้องเรียน
*
*
*
หมายเหตุ กรุณาอธิบายการกระทำที่เป็นเหตุทำให้มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น เจ้าหน้าที่บุคคลดังกล่าวมีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างไร จึงทำให้ท่านต้องมาร้องเรียนเเจ้งเบาะเเส
 
 
ข้อมูลผู้ร้อง
*
*
*
*
*
 
 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มข้างต้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน กสม. ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสม. โดยมีการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รายละเอียดคลิกที่นี่)
 
 Security code
*

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340331
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1208
คน