Sorry, your browser does not support JavaScript!
 กิจกรรมของ กสม.

1. โครงการนำร่องในธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

ชื่อโครงการ ไฟล์แนบ
โรงแรมต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน” เพื่อขยายผลและเผยแพร่โครงการนำร่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP)” ให้กับภาพส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มทะเลอันดามัน   


2. การประชุมและสัมมนา

หัวข้อการประชุมและสัมมนา
       2.1 สัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ” ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีความมุ่งหวังที่จะใช้เป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) ในการเผยแพร่หลักการชี้แนะ ขององค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UNGP) เพื่อสร้างความตระหนักให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงประโยชน์และความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน และเพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมั่นคง (Stable) และยั่งยืน (Sustainable) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559

       2.2 สัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้มีการนำหลักการชี้แนะฯ มาเผยแพร่ในประเทศไทยโดยมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของธุรกิจตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติโดยมีการจัดทำปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทยและได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

       2.3 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการเสวนาวิชาการ "การดำเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเยียวยา และระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย"  (Implementing the UNGP:Good Practices on Remediation and Conflict Resolution by Thai Businesses) ณ ห้อง LT๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและการระงับข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

       2.4 สัมมนาเรื่อง“รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน : Leading by Example” ณ ศูนย์ประชุมประชุมวายุภักษ์  ห้องประชุมออดิทอเรียม (ชั้น 2 อาคาร ทรงกลม) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจไทยเห็นประโยชน์ ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

       2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คู่มือการประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และรายการตรวจสอบ CHECKLIST ของธุรกิจการโรงแรม” ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และส่งเสริมให้มีการนำคู่มือฯ ไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจการโรงแรมให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่โรงแรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561

       2.6 สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ”การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลในทางปฏิบัติต่อการดำเนินการตามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย รวมถึงสร้างการรับรู้ในการนำคู่มือ การประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

       2.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทภาคประชาสังคมต่อแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแก่ภาคประชาสังคม  สร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของภาคประชาสังคมในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ เพื่อเป็นการรับฟัง แลกเปลี่ยน รวบรวมความคิดเห็น ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมต่อแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

       2.8 ประชุมติดตามผล เรื่อง "คู่มือการประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) และรายการตรวจสอบ CHECKLIST ของธุรกิจการโรงแรม" ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  เพื่อเป็นการไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการว่ามีอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไรในการนำคู่มือฯ ไปใช้ ขาดองค์ความรู้ในส่วนไหน และต้องการให้คณะกรรมการสิทิมนุษยชนแห่งชาติ สนับสนุนในเรื่องใดบ้างในการดำเนินการ เป็นโรงแรมต้นแบบในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561

       2.9 สัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสู่ต้นแบบการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวทางการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวให้สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้กับธุรกิจของตนได้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

       2.10 สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ อาคารอวานี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกทางการยุติธรรมของรัฐ (State – based Judicial Mechanisms) กลไกการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมโดยรัฐ (State-based Non-judicial Mechanisms) และกลไกการร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการโดยภาคธุรกิจรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรม ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ให้มีการนำหลักการชี้แนะฯ ไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และแสวงหาแนวทางและความร่วมมือระหว่างกลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการเยียวยาให้เกิดผลในทางปฏิบัติในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

       2.11 สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ อาคารอวานี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกทางการยุติธรรมของรัฐ (State – based Judicial Mechanisms) กลไกการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมโดยรัฐ (State-based Non-judicial Mechanisms) และกลไกการร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการโดยภาคธุรกิจรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรม ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ให้มีการนำหลักการชี้แนะฯ ไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และแสวงหาแนวทางและความร่วมมือระหว่างกลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการเยียวยาให้เกิดผลในทางปฏิบัติในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

       2.12 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (“กสม.”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน”  ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ให้บริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) และผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) (“หลักการชี้แนะฯ”) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


3. สรุปผลการประชุมและสัมมนา

หัวข้อการประชุมและสัมมนา ไฟล์แนบ
สรุปผลการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต จัดโดย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Adobe-PDF-Document-icon.png
รายงานผลการประชุมเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ Adobe-PDF-Document-icon.png
สรุปผลการประชุมเรื่องการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility – CSR) และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ที่ โรงแรม Mandarin Orchard ประเทศสิงคโปร์ Adobe-PDF-Document-icon-(1).png