Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
 • youtube
 • facebook
 • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 6250
สรุปผลการประชุม/สัมมนา/เวทีทางวิชาการ/ระดมความคิดเห็น/การฝึกอบรม
พ.ศ. 2563
 
 • สรุปรายงานการประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ
 • สรุปผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลเป็นสิทธิเพื่อคนพิการเท่านั้นหรือ? (Right to reasonable accommodation - A right for disabled persons only?)"
 • สรุปผลการจัดโครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ฯ กิจกรรมงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล “ส่งเสริมวิถีชีวิตสู่การผลักดันกฎหมาย และเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563
 • รายงานสรุปผลการประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน และการประชุมคู่ขนานสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • รายงานสรุปผลการประชุมหารือของเครือข่ายสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
 • รายงานสรุปผลการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 16 และการสัมมนาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
 • รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง "การติดตามด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน" (Regional Workshop on Human Rights Monitoring for UPR)
 • พ.ศ. 2562
   
 • สรุปผลการสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“ การระดมความเห็นเพื่อหาข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไขกฎหมายในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
 • สรุปผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่กิจกรรม การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา : โครงการศึกษาแม่น้ำโขงกับการพัฒนา: นิเวศวัฒนธรรมชุมชนริมโขงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย
 • สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลัดถิ่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2562
 • สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลัดถิ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
 • สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลัดถิ่น กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก” วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562
 • สรุปผลการเข้าร่วมประชุมรายงานการพัฒนามนุษย์ 2019 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (20 ธันวาคม 2562)
 • Experience Everyday Automation: Expanded the value of your automation program (25 เมษายน 2562)
 • พ.ศ. 2561
   
 • สรุปผลการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 15 (13 - 14 กันยายน 2561)
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต" (16 - 17 พฤษภาคม 2561))
 • สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลัดถิ่น กิจกรรม “รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล : เหลียวหลังและหน้า 9 ปี มติ ครม.” วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สึนามิบ้านนาเค็ม บ้านนาเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 • สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายฯ กิจกรรม การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา กิจกรรมย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ไมดาส 1 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 • รายงานสรุปผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 2/2561 (15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561)
 • เอกสารประกอบการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 /2561 ประสบการณ์การจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศ กรณีศึกษาการบริหารจัดการแม่น้ำนานาชาติและทรัพยากรร่วมระหว่างประเทศ (กรณีแม่น้ำโขง)
 • เอกสารประกอบการเรียนรู้ประสบการณ์จากพื้นที่ "บ้านบุญเรือน"พื้นที่ป่าชุ่มน้ำ
 • พ.ศ. 2560
   
 • การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 (19-21 มิถุนายน 2560)
 • การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1/2560 (27 - 28 เมษายน 2560)
 • การประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 14 (8-10 พฤศจิกายน 2560)
 • การประชุมประจำปีของ GANHRI สมัยที่ 30 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ หัวข้อ “โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ : วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ” (20 มีนาคม 2560)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ หัวข้อ “ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน ” (27 กุมภาพันธ์ 2560)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ หัวข้อ “สิทธิชุมชน ” (30 มกราคม 2560)
 • พ.ศ. 2559
   
 • บทสรุปผู้บริหาร โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การป้องกันการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ในประเทศไทย”
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28-30 มีนาคม 2559) และเวที กสม. พบประชาชนภาคเหนือ (25-27 พฤษภาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28-30 มีนาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) (27-29 กรกฎาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคเหนือ (25-27 พฤษภาคม 2559)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ หัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ” (19 ธันวาคม 2559)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หัวข้อ “การ จัดการความขัดแย้งด้วยจิตวิทยา ” (31 ตุลาคม 2559)

 • © 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
  นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

    ipv6 ready 
  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
  5340337
  คน
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
  1214
  คน