Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 11053
มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร
พ.ศ. 2566
 
พ.ศ. 2565
 
พ.ศ. 2564
 
พ.ศ. 2563
 
พ.ศ. 2562
 
พ.ศ. 2561
 
พ.ศ. 2560
 
พ.ศ. 2559
 
สรุป มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการบริหาร  จากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2559 จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2558
 
สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการบริหาร  จากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำสัปดาห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2557
 
สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการบริหาร  จากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำสัปดาห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2556
 
สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการบริหาร  จากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำสัปดาห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2555
 
สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการบริหาร  จากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำสัปดาห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2554
 
สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการบริหาร จากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำสัปดาห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2553
 
สรุปมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการบริหาร จากการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำสัปดาห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5394845
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
55
คน