Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
 • youtube
 • facebook
 • English Thai
กฏหมาย View : 2766
ประกาศที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไฟล์ วันที่อัพเดต สถิติดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ 13/12/2565 31 393 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย 25/11/2565 25 70 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอบเขตหน้าที่เเละอำนาจการแบ่งงานภายในสำนักงาน กสม. พ.ศ. 2565 28/10/2565 135 218 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอบเขตหน้าที่เเละอำนาจการแบ่งงานภายในสำนักงาน กสม. พ.ศ. 2565 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอบเขตหน้าที่เเละอำนาจการแบ่งงานภายในสำนักงาน กสม. พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 28/12/2564 117 114 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- แบบฟอร์มร่างเอกสารแสดงความยินยอม 08/06/2565 61 95 kB  - แบบฟอร์มร่างเอกสารแสดงความยินยอม  - แบบฟอร์มร่างเอกสารแสดงความยินยอม
- แบบฟอร์มร่างข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 08/06/2565 42 95 kB  - แบบฟอร์มร่างข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  - แบบฟอร์มร่างข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเวลาให้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ และอัตราค่าปรับของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 10/09/2564 27 111 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเวลาให้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ และอัตราค่าปรับของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเวลาให้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ และอัตราค่าปรับของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 04/12/2563 90 250 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ 04/12/2563 64 90 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกและที่แก้ไขเพิ่มเติม 11/03/2565 74 116 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกและที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกและที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 04/12/2563 72 251 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 04/12/2563 52 259 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ 04/12/2563 67 85 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และที่แก้ไขเพิ่มเติม 04/12/2563 54 275 kB ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 04/12/2563 36 271 kB  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ฉบับที่ 2) 04/12/2563 37 81 kB  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ฉบับที่ 2)  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ฉบับที่ 2)

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5150094
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1799
คน