Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
กฏหมาย View : 3425
ระเบียบที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไฟล์ วันที่อัพเดต สถิติดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. 2563 04/12/2563 141 250 kB 1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด  พ.ศ. 2563 1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด  พ.ศ. 2563
2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2564 29/03/2564 133 281 kB 2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2564 2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอ การเปิดเผย การควบคุม และการเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2564
3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564 27/07/2564 188 159 kB 3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564 3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564
4. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 10/09/2564 64 253 kB 4. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 4. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564
5. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบเเทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร พ.ศ. 2565 28/11/2565 50 70 kB 5. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบเเทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร พ.ศ. 2565 5. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบเเทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร พ.ศ. 2565
6. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย ในกรณีที่มีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2566 13/06/2566 16 75 kB 6. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย ในกรณีที่มีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2566 6. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย ในกรณีที่มีรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2566

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5239312
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
60
คน