Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
การรับเรื่องร้องเรียน / บริการประชาชน View : 48540

1.jpeg
 
วิธีร้องเรียน
 
- โทรศัพท์สายด่วน 1377 หรือ 0-2141-3978-83 (เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

- เขียนจดหมายส่งไปที่
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

 


- โทรสาร หมายเลข 0-2143-9578

- ด้วยวาจา โดยไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- ส่งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

- ส่งเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
การร้องเรียนเป็นหนังสือต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 
- ชื่อ-ชื่อสกุล / ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ทำการแทน ที่สามารถติดต่อกลับได้

- ชื่อ-ชื่อสกุล ของบุคคลหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม / กระทำการให้เกิดความเดือดร้อน / หรือเป็นผู้ละเมิดสิทธิ

- รายละเอียดการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน / ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / หรือมีการละเมิดสิทธิ

- ลายมือชื่อผู้ร้องหรือผู้ทำการแทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบันทึกคำร้องเรียน
      - แบบฟอร์มยื่นเรื่องร้องเรียน (คลิกที่นี่)
 
เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ไม่สามารถรับไว้ตรวจสอบ
     (1) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา คำสั่ง หรือคำวินิจฉัย เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
     (2) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กสม.
     (3) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอำนาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ดำเนินการ
     (4) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
     (5) เรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว
     (6) เป็นเรื่องที่ กสม. เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เว้นแต่ จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทำให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
     (7) เรื่องอื่นตามที่ กสม. กำหนด

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238629
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
7
คน