Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) View : 25444
Question
1. ร้องเรียนแทนกันได้หรือไม่
answer
การร้องเรียนสามารถร้องเรียนแทนกันได้ โดยจะต้องเป็นญาติ หรือมีหนังสือมอบหมายให้ทำงานแทน มีการระบุชัดเจนว่า มอบหมายให้ทำอะไร
Question
2. ร้องเรียนแล้ว มีกระบวนการพิจารณมอย่างไร และใช้เวลารอนานเพียงใด
answer
1. หลักการที่รับประกันการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คือ เมื่อได้รับการร้องเรียนไม่ว่าจะดวยวิธีการใด จะมีหนังสือตอบรับการร้องเรียนภายในสามวัน
2. ในการตรวจสอบเมื่อได้รับการร้องเรียนแล้วจะพิจารณาว่า อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ ถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนและคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบกรณืร้องเรียน เเล้วเสนอ กสม.
3. การตรวจสอบการร้องเรียนในบางเรื่องไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาพยานหลักฐาน การสืบค้น การสอบสวน การให้ความร่วมมือของผู้ร้องเรียน และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการร้องเรียน
4. หลังจากที่ กสม.พิจารณาเรื่องที่มีการตรวจสอบแล้ว จะมีรายงานผลการพิจารณาในหลายลักษณะตามเหตุผลและข้อมูลที่พบ ซึ่งอาจจะมีกรณีให้แก้ไขภายในกำหนด มีข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงให้มีการปรับปรุงนโยบาย แก้ไขกฏหมาย
Question
3. คำร้องเรียนประเภทใดที่เจ้าหน้าที่รับคำร้องอาจเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่รับคำร้องไว้ตรวจสอบหรือยุติเรื่อง
answer
คำร้องที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เรื่องที่ผู้ร้องไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำร้องภายในระยะเวลา หรือไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้
2. เรื่องที่ผู้ร้องได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมหรือได้รับการชดใช้ความเสียหายอย่างเหมาะสมแล้ว
3. เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอถอนคำร้อง หรือผู้ร้องตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนสาบสูญตามคำสั่งศาล โดยไม่มีทายาท หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าแทนที่ และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน
4. เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทำให้ผลการพิจารณาเปลื่ยนแปลงไป
5. เหตุอื่นใดที่เห็นว่าควรไม่รับคำร้องไว้ตรวจสอบ
<   1 2    > Pages: 1 of 2

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340385
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1262
คน