Sorry, your browser does not support JavaScript!

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560
18/07/2560