Sorry, your browser does not support JavaScript!

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
13/03/2563
(สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
09/03/2563