Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
 • youtube
 • facebook
 • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 1663
สรุปผลการประชุม/สัมมนา/เวทีทางวิชาการ/ระดมความคิดเห็น/การฝึกอบรม
พ.ศ. 2560
 
 • การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 (19-21 มิถุนายน 2560)
 • การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1/2560 (27 - 28 เมษายน 2560)
 • การประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 14 (8-10 พฤศจิกายน 2560)
 • การประชุมประจำปีของ GANHRI สมัยที่ 30 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ หัวข้อ “โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ : วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ” (20 มีนาคม 2560)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ หัวข้อ “ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน ” (27 กุมภาพันธ์ 2560)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ หัวข้อ “สิทธิชุมชน ” (30 มกราคม 2560)
 • พ.ศ. 2559
   
 • บทสรุปผู้บริหาร โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การป้องกันการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ในประเทศไทย”
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28-30 มีนาคม 2559) และเวที กสม. พบประชาชนภาคเหนือ (25-27 พฤษภาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28-30 มีนาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) (27-29 กรกฎาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคเหนือ (25-27 พฤษภาคม 2559)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ หัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ” (19 ธันวาคม 2559)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หัวข้อ “การ จัดการความขัดแย้งด้วยจิตวิทยา ” (31 ตุลาคม 2559)

 • © 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

    ipv6 ready 
  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
  1318111
  คน
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
  738
  คน