Sorry, your browser does not support JavaScript!
งานศึกษาวิจัย

งานศึกษาวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อ/หัวข้อเรื่องงานวิจัย รายชื่อผู้ทำงานวิจัย วิธีการจ้างทำงานวิจัย จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง (บาท) ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย (วัน) บทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร เอกสารฉบับเต็ม
ปีงบประมาณ 2554
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ 1 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ผศ.ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร หัวหน้าโครงการวิจัย
 - รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา นักวิจัย
 - อาจารย์ชนิกา  ภูวดิษยคุณ  ผู้ช่วยนักวิจัย
วิธีตกลง
800,000
180
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน 
ศูนย์นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 - รศ.ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าโครงการ       วิจัย
 - คุณแววรุ้ง  สุบงกฎ นักวิจัย
 - คุณสุวรรณี  หาญมุสิกวัฒน์กูร นักวิจัย
 - คุณชานันท์  ยอดหงส์  นักวิจัย
 - คุณปธิตา  จันทร์สว่าง เจ้าหน้าที่การเงินและ       บัญชี
วิธีคัดเลือก
800,000
180
icon_download-(1).png icon_download-(1).png icon_download-(1).png
นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย – พม่า : กรณีผู้อพยพจากภัยสงคราม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 - ดร. จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร หัวหน้าโครงการ       วิจัย
 - นายวีรวิชญ์  เธียรชัยนันท์ นักวิจัย
 - นางสาวสุญานี  ยอดดำเนิน นักวิจัย
 - นางสาวเบญจพร  บัวสำลี นักวิจัย
วิธีคัดเลือก
400,000
240
icon_download-(1).png - icon_download-(1).png
การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย
 - นายบุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์  นักวิจัย
 - อาจารย์จิตตศุภางค์  ตันติภิรมย์  นักวิจัย
วิธีคัดเลือก
615,600
180
- - icon_download-(1).png
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ ที่ปรึกษาโครงการ       วิจัย
 - รศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ หัวหน้า           โครงการวิจัย
 - นางสาวเรวดี  ขวัญทองยิ้ม นักวิจัย
วิธีคัดเลือก
500,000
150
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ  ที่ปรึกษาโครงการ        วิจัย
 - รศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ หัวหน้า             โครงการวิจัย
 - นางสาวเรวดี  ขวัญทองยิ้ม  นักวิจัย
 - นางสาวอารยา  สุขสม  นักวิจัย
วิธีคัดเลือก
500,000
180
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 - รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน               ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 - รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล         ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 - ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 - รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
 - นายณัฐพล  แย้มฉิม นักวิจัย
 - นางสาวพบรัก  แย้มฉิม ผู้รับผิดชอบโครงการ/     คณะวิจัย
วิธีคัดเลือก
800,000
180
- - -
สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้
 
มหาวิทยาลัยรังสิต
 - ดร. อาภา หวังเกียรติ หัวหน้าโครงการวิจัย
วิธีตกลง
1,262,000
360
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
ปีงบประมาณ 2555
การวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ หัวหน้าโครงการวิจัย     และนักวิจัย
 - นายจักรพงศ์  ธรวรพงศ์ นักวิจัย
 - นายบารมี  ชัยรัตน์  นักวิจัย
 - นางสาวอินทิรา  วิทยสมบูรณ์  ผู้ช่วยนักวิจัย
 - นางสาวธนทรัพย์  ถ้วยทอง  ผู้ช่วยนักวิจัย
 - นายณตฤณ  ฉะอ้อนศรี ผู้ช่วยนักวิจัย
วิธีตกลง
1,650,000
360
icon_download-(1).png icon_download-(1).png icon_download-(1).png
การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 257 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย
 - ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ นักวิจัย
 - นางเนตรนภิศ  ละเอียด นักวิจัย
 - นายสุริยัน  บุญแท้ นักวิจัย
 - นายภานุพงศ์  ดินต่อแดน นักวิจัย
 - นางสาวอรพินท์  พงษ์ประเสริฐ นักวิจัย
 - นางสาวปุณฑรีก์  อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิจัย
 - นางสาวชลทิวา  วงษ์หาญ นักวิจัย
วิธีคัดเลือก
991,890
360
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา  เกียรติยิงอังศุลี หัวหน้า           โครงการวิจัย
 - ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล นักวิจัย
 - นายนิมิตร์  เทียนอุดม  นักวิจัย
 - นางสาวศยามล  เจริญรัตน์  นักวิจัย
 - นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว นักวิจัย
วิธีคัดเลือก
800,000
180
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
ปีงบประมาณ 2556
ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ดร.ชยันต์  วรรธนะภูติ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 - ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร หัวหน้าโครงการวิจัย
 - ดร.เดชา  ตั้งสีฟ้า นักวิจัย
วิธีตกลง
1,723,150
360
- - icon_download-(1).png
ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ หัวหน้าโครงการวิจัย
 - นายสุรชัย  ตรงงาม  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 - อ.ภารณี สวัสดิรักษ์  นักวิจัย
 - นายชุณหเดช  พรหมเศรณี  นักวิจัย
 - นางสาวจริงจัง  นะแส  ธุรการโครงการวิจัย
วิธีตกลง
1,500,000
360
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
ปีงบประมาณ 2557
โครงการบันทึกคำบอกเล่า (Statement Taking) ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในระยะเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ที่ปรึกษาโครงการ     วิจัย
 - นางสาววิชชุตา อิรานุวรรธน์ นักวิจัย
 - นายมนินธ์  สุทธิวัฒนานิติ นักวิจัย
 - นางสาวอัจฉรียา  ธิรศรีโชติ นักวิจัย
 - นางสาวภัทรรัตน์  ไชยอัครกัลป์ นักวิจัย
วิธีตกลง
1,650,000
180
- - -
ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 - รศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ หัวหน้า             โครงการวิจัย
 - นางสาวเรวดี  ขวัญทองยิ้ม  นักวิจัย
 - นางสาวอารยา  สุขสม  นักวิจัย
วิธีตกลง
620,000
180
 
- - icon_download-(1).png
การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - อ.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ     วิจัย
 - นายอดิศร  สุนทรารักษ์ นักวิจัย
 - นายคชษิณ  สุวิชา นักวิจัย
 - นายศิระศักดิ์  คชสวัสดิ์ นักวิจัย
วิธีตกลง
654,885
300
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ของประเทศไทยและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 - ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 - นางสาวเบญจพร  บัวสำลี นักวิจัย
 - นางสาวสุธาวรรณ  ชั้นประเสริฐ นักวิจัย
วิธีตกลง
1,920,000
360
icon_download-(1).png icon_download-(1).png icon_download-(1).png
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ ที่ปรึกษาอิสระกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 - นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ หัวหน้าโครงการและ     นักวิจัย
 - นางสาวพรนภา  ก๊วยเจริญ  นักวิจัย
 - นายสมภพ  โชติวงษ์  นักวิจัย
 - นางเปรมจิต สังขพงษ์ นักวิจัย
 - นางชุติมา  ศูนยะคณิต  นักวิจัย
 - นายมงคล  รังษีธนะไพศาล ผู้ช่วยนักวิจัย
 - นายสมศักดิ์  แป้นถนอม ผู้ช่วยนักวิจัย
วิธีตกลง
1,776,000
180
icon_download-(1).png - icon_download-(1).png
ปีงบประมาณ 2558
มาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
 - นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการ       วิจัย
 - นางสาวสิภัทรชา  เผ่ามหานาคะ นักวิจัย
 - นางสาวปาณบงกช  ภูริธีรางกูร  นักวิจัย
 - นายธรรมศักดิ์  โชคชัยเจริญพร  ผู้ช่วยนักวิจัย
วิธีตกลง
695,200
120
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 - ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย หัวหน้า         โครงการวิจัย
 - พันตำรวจเอก ดร.สุรชัย  สุกใส นักวิจัย
วิธีคัดเลือก
315,000
100
- - icon_download-(1).png
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ศาสตราจารย์วิทิต  มันตาภรณ์ ที่ปรึกษา             โครงการวิจัย
 - ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม ผู้จัดการโครงการ/     นักวิจัย
 - ดร.ธีระวุฒิ  เต็มสิริวัฒนกุล นักวิจัย
 - อาจารย์ฐิตินันท์  เต็งอำนวย นักวิจัย
 - นายสิทธิกร  ตั้งศิริ ผู้ช่วยนักวิจัย
 - นางสาวศรินรัตน์  โรจนสิงห์สวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย
 - นายณัฐภัทร  ประเสริฐวิทย์ ผู้ช่วยเก็บข้อมูล
 - นางประไพ  ปู่จันทร์ ผู้ประสานโครงการวิจัย
วิธีตกลง
1,054,500
180
- - icon_download-(1).png
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 - ดร.เสรี นนทสูติ หัวหน้าโครงการวิจัย
 - นายปรีชาพล  ชูศรี นักวิจัย
 - นายเกษม  พันธุ์สิน นักวิจัย
วิธีคัดเลือก
1,058,000
150
- - icon_download-(1).png
มาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รศ.ดร.พิภพ  อุดร  ประธานโครงการวิจัย
 - นางสาวสฤณี อาชวนันทกุล หัวหน้าโครงการ       วิจัย
 - นางสาวสุณีย์  ม่วงเจริญ นักวิจัย
 - นางสาวธิติมา  อุรพีพัฒนพงศ์ นักวิจัย
 - นางสาวธัญธิดา  สาสุนทร นักวิจัย
วิธีตกลง
782,000
120
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รศ.ดร.พิภพ  อุดร  ประธานโครงการวิจัย
 - นางสาวสฤณี อาชวนันทกุล หัวหน้าโครงการ       วิจัย
 - นางสาวสุณีย์  ม่วงเจริญ นักวิจัย
 - นางสาวธิติมา  อุรพีพัฒนพงศ์ นักวิจัย
 - นางสาวธัญธิดา  สาสุนทร นักวิจัย
วิธีตกลง
793,500
120
- icon_download-(1).png icon_download-(1).png
กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 - คณาธิป ทองรวีวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
 - ดร.ฟ้าใส สามารถ นักวิจัย
 - นางสาวภคมน สืบไชย นักวิจัย
 - ดร.กุสุมา สุนประชา ผู้ช่วยนักวิจัย
 - นาวสาวกัณฑิมา ช่างทำ ผู้ช่วยนักวิจัย
วิธีคัดเลือก 600,000 150

icon_download-(1).png


icon_download-(1).png


icon_download-(1).png
ปีงบประมาณ 2559
แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ดร.นณริฏ พิศลยบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
- ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ
- นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัย
- นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัย
- นายพลิษฐ์ วงษ์งามดี นักวิจัย
วิธีคัดเลือก 1,552,000 210 - - icon_download-(1).png
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์  อิ้งจะนิล          หัวหน้าโครงการ
- อาจารย์ ดร.ณัชพล  จิตติรัตน์ นักวิจัย
- อาจารย์วิมพัทธ์  ราชประดิษฐ์  นักวิจัย
วิธีคัดเลือก 893,550 240 icon_download-(1).png icon_download-(1).png icon_download-(1).png
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดทำคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้งรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ.ดร.พิภพ  อุดร ประธานโครงการ
- นางสาวสฤณี  อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ
- ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์  นักวิจัย
- วิภาวี  ศิลป์พิทักษ์สกุล นักวิจัย
วิธีตกลง 751,777 120 - - icon_download-(1).png
สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุลและคณะ
วิธีตกลง 993,800 240 icon_download-(1).png icon_download-(1).png icon_download-(1).png
ปีงบประมาณ 2560
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - ดร.วารุณี ณ นคร หัวหน้าโครงการ
 - ผศ. ชิดชนก ราฮิมมูลา นักวิจัย
วิธีตกลง 950,000 270 - icon_download-(1).png icon_download-(1).png
ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม หัวหน้าโครงการ
 - ดร.ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล นักวิจัย
 - อาจารย์ฐิตินันท์ เต็งอำนวย นักวิจัย
 - อาจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย นักวิจัย
วิธีตกลง 1,497,300 300 - - icon_download-(1).png
ปีงบประมาณ 2561
ข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ หัวหน้าโครงการ
 - ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร นักวิจัย
 - ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ นักวิจัย
 
วิธีคัดเลือก 805,115 210 icon_download-(1).png - icon_download-(1).png
ปีงบประมาณ 2562
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- นายวิโรจน์ ณ ระนอง
- นายวุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
 
วิธีคัดเลือก 731,500  240      
การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- นายนริฐ พิศลยบุตร
วิธีคัดเลือก 1,490,400  310      


หมายเหตุ : 1. วิธีการจ้างอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
                2. ตำแหน่งทางวิชาการของผู้วิจัยเป็นตำแหน่งในระหว่างการศึกษาวิจัย