Sorry, your browser does not support JavaScript!
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่  32/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ
2. ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานในภารกิจของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
รองประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักเผ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักมาตราฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย กรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน กรรมการและเลขานุการ
12. นายวรพจน์ พวงสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
   
 

หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1. เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสาร
2. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
3. ให้คำแนะนำ หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
5. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
6. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2555
7. พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นความลับของราชการ
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่ กข.สม. มอบหมาย
9. เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงาน
10. กำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายของข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เพื่อขายหรือจำหน่าย
11. ดำเนินงานอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชแห่งชาติมอบหมาย

สำเนาคำสั่งที่ 32/2562 icon_download.png
สำเนาคำสั่งที่ 45/2560 icon_download.png