Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 71
การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ (แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์)
          ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ (แทน  พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ (แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) จำนวน 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 9  มาตรา 10 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5154070
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
49
คน