Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 81
การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนกรณี พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์)
          คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนกรณี พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบบีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี) จำนวน 2 คน โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 9 มาตรา 1 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถยื่นแบบในสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่จันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดรายการ) ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณท้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ 1111 ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4733273
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2528
คน