Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 116
การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
          ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  ตามมาตรา  12  เป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินการคลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  และมาตรา  13  รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  14  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.  2561 จำนวน  1  คน
          ตั้งแต่วันจันทร์ที่  14  พฤศจิกายน  2565  ถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2565 ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบริเวณห้องโถง  ชั้น  1 อาคารรัฐสภา  ฝั่งวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4733266
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2521
คน