Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 238
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          การพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความละเอียดและรอบคอบ คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายชื่อตามเอกสารแนบ ขอได้โปรดกรุณาดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 1111 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไขยศรี เขตตุสิต กรุงเทพฯ 10300 และยังสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ http://www.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4401766
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
250
คน