Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 1596
defaultImage
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
โต้สาระวาที.jpg

               คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาและการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย  โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  

               เอกสารประกอบ
               - ประกาศรับสมัครการแข่งขันโต้วาที (คลิก)
               - ใบสมัครการแข่งขันโต้วาที (MS Word) (คลิก)

               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
               - สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   โทร 0 2141 3930, 0 2141 3922
               - กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ   โทร 0 2203 5000 ต่อ 14333 หรือ www.mfa.go.th/asean


 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3568212
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
352
คน