Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 816
กสม.ร่วมกับ มข. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่  โดยกำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และสัมมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2560  โดยมี  นายวัส  ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการทำงาน   เชื่อมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”  มีการอภิปราย เรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และเรื่อง “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา  และ การฉายภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
          สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ ณ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป  ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 043 009007 ต่อ 42496 / สายด่วน 1377


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3568198
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
338
คน