Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 5261
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,710,000 บาท
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

................................................................................
รายละเอียดของกิจกรรม

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
    1.1 เป็นการประกวดประเภททีม ประกอบด้วย เยาวชนแกนนำ 5 คน ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ในแต่ละสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารรับรองในใบสมัคร
    1.2 การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา
    ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับต้องผ่านการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาคก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
 
2. กติกาการประกวด
    2.1 หัวข้อการประกวด คือ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีรูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่นหนังสั้น ภาพวาด บทเพลง สื่อโฆษณา/Clip Video การแสดง เป็นต้น
    2.2 แนวคิดและแผนงานมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
    2.3 รูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงาน ต้องมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคลองค์กรและสถาบันต่าง ๆ
    2.4 ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งและนำเสนอแนวคิดและแผนงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
3. หลักเกณฑ์การตัดสิน
    3.1 การคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาค
          - สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค จำนวน 70 แห่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสิน จะได้รับเงินรางวัล แห่งละ 20,000 บาท
          - เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ผ่านทาง Video Conference / ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตามวันเวลาที่กำหนด
    3.2 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสถานศึกษา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. รางวัลสำหรับทีมผู้ชนะการประกวด
    4.1 ระดับมัธยมศึกษา
          รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
          รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
    4.2 ระดับอุดมศึกษา
          รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
          รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
5. ระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการและพิจารณาผลงาน
    5.1 สำนักงาน กสม. ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครเยาวชนแกนนำของสถานศึกษาที่มีความสนใจและมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563
    5.2 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คัดเลือกเยาวชนแกนนำของสถานศึกษาที่มีความสนใจและมีศักยภาพในการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563
    5.3 คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเยาวชนแกนนำของสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
    5.4 สำนักงาน กสม. จัดอบรมเยาวชนแกนนำและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และแนวทางการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563
    5.5 เยาวชนแกนนำดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาตามแนวคิดและแผนงานที่กำหนด โดยสำนักงาน กสม.ประสานติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2563
    5.6 เยาวชนแกนนำของแต่ละสถานศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงาน นวัตกรรม/ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563
    5.7 คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาผลงานของเยาวชนแกนนำ และนำเสนอผลการตัดสินให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563
    5.8 สำนักงาน กสม. ประกาศผลการประกวดผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัล วันที่ 7 กันยายน 2563
    5.9 พิธีมอบรางวัล และเกียรติบัตรแก่เยาวชนแกนนำและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 10 กันยายน 2563
 
หมายเหตุ
          - ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ http://www.nhrc.or.th/
          - สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โทรศัพท์ 0 2141 3924, 0 2141 1992, 0 2141 3926 มือถือ 08 1375 6294, 08 1428 1356, 06 5619 5915

 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4250141
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
86
คน