Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 27
​สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสิทธิมนุษยชนสากล สิทธิคนพิการ และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 
          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “หลักสิทธิมนุษยชนสากล สิทธิคนพิการ และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมย่อย การอบรมสิทธิมนุษยชนและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการขจัดการเลือกปฏิบัติ การตระหนักถึงความสำคัญของความเสมอภาค กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการทุกประเภทในจังหวัดสงขลา ผู้ดูแลคนพิการ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 150 คน
 
          ในกิจกรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่และอำนาจของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และบทบาท หน้าที่ของสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) เพื่อสร้างความตระหนักในหลักการสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิคนพิการ และตัวอย่างในการให้ข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการของ กสม.
 
          ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้ารับการอบรมติดตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงาน กสม. และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยสามารถแจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่องทางต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ เว็บไซต์สำนักงาน กสม. หรือทางสายด่วน 1377 และประชาสัมพันธ์ร่วมเป็น Content Creator สร้างสรรค์คลิปสั้น TikTok รณรงค์เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) และแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396575
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
217
คน