Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 3
​สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวาระครบ 75 ปี ปฏิญญาสากลสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UHDR) ภายใต้แนวคิด 𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 : ออกแบบสิทธิมนุษยชนเพื่อคนรุ่นต่อไป
               เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวาระครบ 75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ภายใต้แนวคิด “𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 : ออกแบบสิทธิมนุษยชนเพื่อคนรุ่นต่อไป” โดยมีเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดขอนแก่น และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญของสำนักงาน กสม. ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริม พัฒนา และตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนของโลกที่ทุกประเทศให้การยอมรับ โดยหลักการสำคัญของปฏิญญาสากลยังปรากฏในมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ต่อมา และเป็นรากฐานสำคัญที่อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 
               ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)  การอ่านคำประกาศเจตนารมณ์ถึงอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  กิจกรรมประกวดและนำเสนอโปสเตอร์รณรงค์สิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “Poster Presentation: Design for the Future” และกิจกรรมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์สิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “Nextgen talks :การออกแบบนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตสิทธิมนุษยชนสำหรับคนรุ่นถัดไป”  โดยสำนักงาน กสม. ได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์สิทธิมนุษยชนและเข้ารับฟังการประกวดผลงานต่าง ๆ และร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนแก่เด็กและเยาวชนภายในงาน พร้อมทั้งได้มอบสื่อเผยแพร่ด้านสิทธิมนุษยชน และวารสารสิทธิมนุษยชนฉบับพิเศษที่รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษชน ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แก่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5325974
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1368
คน