Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 8
สำนักงาน กสม. จัดการประชุมหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับอากาศสะอาดของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ห้องประชุม 704 สำนักงาน กสม. และทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) จัดการประชุมหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับอากาศสะอาดของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีนางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และนายบุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์ ที่ปรึกษาประจำ กสม. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะดังกล่าวร่วมกับ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สถาบันวิชาการ และหน่วยงานภาคประชาสังคม
 
          การประชุมดังกล่าวมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับอากาศสะอาดของแต่ละภาคส่วนที่น่าสนใจ เช่น ประเด็นสิทธิมนุษยชนและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเด็นการผลักดันกรอบการปฏิบัติงานว่าด้วยสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีในภูมิภาคอาเซียน ประเด็นการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน ประเด็นการขับเคลื่อนภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ประเด็นการขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด และการขับเคลื่อนกฎหมาย (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และการเตรียมความพร้อมเป็นองค์กรร่วมจัดการประชุมระดับชาติเรื่อง “มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM 2.5 Forum) หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม” ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238628
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
6
คน