Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 43
รองเลขาธิการ กสม. การประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสม. กับ คณะนิติศาสตร์ มอ.
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปิติทฤษฏิคุณ ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ธรรมรักษ์ จิตตะเสโน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา อาจารย์ว่องวิช ขวัญพัทลุง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ แก้วทอง หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยมี นายกฤษฎา งามสินจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมด้วย
  ที่ประชุมร่วมกันหารือในประเด็น การพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา การวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดโครงการวันสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 
ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมกลุ่ม (focus group) ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาความเป็นเลิศงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษา และจัดเตรียมกิจกรรมเดือนสิทธิมนุษยชน ในช่วงเดือนธันวาคมต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5144903
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
150
คน