Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 83
การศึกษาดูงาน ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยมี ดร. อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอกรอบการดำเนินการของของสถาบันฯ พร้อมได้อธิบายแนวคิดการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารสถาบันฯ ที่ใช้แนวคิด Universal Design เพื่อให้คนทุกคนสามารถเข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัด อีกทั้งยังเป็นอาคารประหยัดพลังงานและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก Green Building  จากนั้นได้นำเยี่ยมชมพื้นที่ในบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยเริ่มจากพื้นที่ TIJ Common Ground ที่มีหลักการออกแบบโดยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centered) จัดพื้นที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ภายใต้ธีม ‘เป็นมิตร เปิดกว้าง สร้างสรรค์’ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ พื้นที่สำหรับรองรับการจัดประชุม สัมมนา เช่น TIJ Common Ground Theater  , Learning Studio , Justice Design Studio , Co-working Space และพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงาน “ครัวตั้งต้นดี” โรงเรียนฝึกอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ ซึ่งเป็นโครงการของสถาบันฯ ร่วมกับเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238623
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1
คน