Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 25
รองเลขาธิการ กสม. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ดินตาบอดในพื้นที่ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีที่ดินตาบอดในพื้นที่ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา รวมทั้งระบบส่งน้ำสาธารณะเพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกสาขาองครักษ์ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก แขวงทางหลวงชนบทนครนายก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา รวมทั้งผู้ร้อง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและรับดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามแนวทางการจัดรูปที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 โดยผู้ร้องและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพึ่งพอใจต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340338
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1215
คน