Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 23
รองเลขาธิการ กสม. ประชุมร่วม สพฐ. หารือแนวทางขยายผลการรับรู้และการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ประชุมร่วมกับนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.). หารือแนวทางการขยายผลการรับรู้และนำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาต่อไป
อนึ่ง คู่มือการจัดการเรียนรู้ฯ เป็นตัวช่วยที่จะหนุนเสริมให้ครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระในการสร้างหลักสูตรใหม่ เนื่องจากมีเนื้อหายึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทั้งนี้ผู้สนใจคู่มือฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://library.nhrc.or.th/search.php?ctrl=kw...


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4733358
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2613
คน