Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 38
ที่ปรึกษา กสม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลไกระดับภูมิภาคและกลไกระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565 ที่องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางรัตติกุล จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Enhancing Cooperation between the United Nations and Regional Mechanisms for the Promotion and Protection of Human Rights, with a Focus on Business and Human Rights” และเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “Cooperation to mitigate the negative effects of adverse human rights impacts by businesses, on people and communities at heightened risk such as indigenous people, minorities, or migrants, and to adopt a gender and age sensitive approach “ โดยได้นำเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ความเสี่ยงของการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ แนวปฏิบัติที่ดีในการรับรองการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนบทบาทและผลงานที่ผ่านมาของ กสม. ในประเด็นดังกล่าว


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148432
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
137
คน