Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 24
สำนักงาน กสม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหารระดับสูง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREPโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อให้ได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยกระดับหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมในภาคส่วนต่าง ๆ การอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน 41 คน ในการนี้นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย
อนึ่ง หลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วน จำนวนรุ่นละ 70 คน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4634086
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
112
คน