Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 15
สำนักงาน กสม. ประชุมร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหารือถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียนและงานวิชาการ
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการประชุมดังกล่าวทั้งสององค์กรได้หารือถึงแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการรับส่งเรื่องของเจ้าหน้าที่ในระดับผู้ปฏิบัติงาน และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412070
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
90
คน