Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ข่าว View : 22
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ : รายงาน-สตง.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396464
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
106
คน