Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 12
กสม. ปิติกาญจน์ กล่าวเปิดและร่วมกิจกรรมการเสวนา “จากความตระหนักรู้ สู่การปฏิบัติ : สิทธิคนพิการ และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดและร่วมกิจกรรมการเสวนา “จากความตระหนักรู้ สู่การปฏิบัติ : สิทธิคนพิการ และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมด้วยนางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 หรือ ปสม.3
 
          กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดการเสวนา โดยกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติได้กล่าวถึงข้อท้าท้ายจากการประเมินสถานการณ์คนพิการในประเทศของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อาทิ การจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการ การเข้าถึงสถาพแวดล้อม การขนส่งสาธารณะและข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งพบว่าคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องสิทธิในบัตรคนพิการและการศึกษา ปัญหาของการจ้างงาน และการละเมิดสิทธิของผู้พิการ
 
          จากนั้นเป็นการการเสวนาในหัวขัอ “จากความตระหนักรู้ สู่การปฏิบัติ : สิทธิคนพิการ และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ในนามประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้ร่วมเสวนาซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาชิกวุฒิสภา มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สภาเด็กและเยาวชน ตัวแทนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และตัวแทนนักศึกษา ปสม.3 ที่เล็งเห็นความสำคัญและมีความมุ่งมั่นร่วมกันเปิดพื้นที่ใจ ให้เป็นพื้นที่จริงในการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับคนพิการให้สามารถยืนหยัดในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีคุณค่า ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยเห็นว่าแม้คนพิการจะอยู่ในร่างกายที่พิการ แต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในโลกที่พิการ และคนพิการเป็นพละ หรือพลัง ไม่ใช่ภาระ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396511
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
153
คน