Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 26
​กสม. สุชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้หัวข้อ “Universal Design: อารยสถาปัตย์เพื่อสิทธิคนพิการ”

 
          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้หัวข้อ “Universal Design: อารยสถาปัตย์เพื่อสิทธิคนพิการ” และเป็นวิทยากรกล่าวเปิดเวทีเสวนาและกล่าวสรุปผลการเสวนา ในหัวข้อ “Universal Design: ชีวิตดีที่เท่าเทียม”
 
          โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้หัวข้อ “Universal Design: อารยสถาปัตย์เพื่อสิทธิคนพิการ” เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการและการเข้าถึงบริการสาธารณะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทของจังหวัดปัตตานีกับการส่งเสริมสิทธิคนพิการ” โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 2) การนำเสนอบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดย นายสุเรนทร์  ปะดุกา ผู้อำนวยการสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ 3) การนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) การเสวนาในหัวข้อ “Universal Design: ชีวิตดีที่เท่าเทียม” โดย วิทยากรที่ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้นำศาสนาอิสลาม การนำเสนอวีดิทัศน์ส่งเสริมสิทธิคนพิการ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 5) การจัดนิทรรศการจากเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดปัตตานี เครือข่ายผู้หญิงกับภัยพิบัติ
 
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในห้องประชุม จำนวน 200 คน เพื่อเผยแพร่ช่องทางการช่วยเหลือและการร้องเรียนต่อ กสม. รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนพิการและกลุ่มประชากรเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ได้แจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมได้ประเมินความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396488
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
130
คน