Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 25
​กสม. สุชาติ เข้าพบเพื่อประสานความร่วมมือ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิ

 
          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุเรนทร์  ปะดุกา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ เข้าพบนายสมนึก  พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมกัน จากนั้นได้ประชุมร่วมกับนางวิไลวรรณ  สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายอรุณ  สุขน่วม ยุติธรรมจังหวัดสงขลา และนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนี้
 
          1. การนำเสนอและการประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งมิติการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม การส่งเสริมและร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสงขลา การเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
 
          2. กลไกการประสานการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับจังหวัดสงขลา ผ่านการประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
 
          3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนจังหวัด และการส่งเสริมให้จังหวัดสงขลาเป็น “เมืองต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ในปี 2567 โดยกำหนดแผนขับเคลื่อนในประเด็นสิทธิผู้สูงอายุ และสิทธิคนพิการ ผ่านการบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ สถาบันวิชาการ และภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลา
 
          จากนั้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) เพื่อเข้าพบนายอับดลรอหมาน  กาเหย็ม รองนายก อบจ. สงขลา เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยที่ อบจ. สงขลา มีแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การพัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา การจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสงขลา ซึ่ง สำนักงาน กสม. จะได้บูรณาการงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาให้เป็น “เมืองต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396611
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
253
คน