Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 21
​กสม. จัดอบรม "ระบบพลังงานของไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่และเตรีย

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 - 16.30 น. ที่ห้องเสวนา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ และนางสาวสุภัทรา  นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางรัตติกุล จันทร์สุริยา และนายไพโรจน์ พลเพชร ปรึกษาประจำ กสม. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม "ระบบพลังงานของไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสม. และเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับการไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry) สิทธิมนุษยชนกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
 
          ช่วงเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ “ระบบพลังงานของไทย” โดยคุณชื่นชม  สง่าราศรี กรีเซ็น นักวิชาการอิสระและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มพลังไท ซึ่งมีประสบการณ์ในการวิจัย วิเคราะห์ ติดตาม และขับเคลื่อนประเด็นการวางแผนภาคพลังงาน นโยบายพลังงาน การเปลี่ยนแปลงภาคพลังงานอย่างยั่งยืน มากกว่า 20 ปี ซึ่งกล่าวถึงภาพรวมของระบบพลังงานและพลังงานไฟฟ้าของไทย ความเหลื่อมทางสังคม ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความเป็นธรรมทางพลังงาน นอกจากนั้น ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิรูประบบพลังงานให้มีความเป็นธรรม ยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 
          ส่วนช่วงบ่าย เป็นการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของไทย”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์ในการวิจัยและการสอนเกี่ยวกับกฎหมายปิโตรเลียม พลังงาน และกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการพัฒนาโคงสร้างพื้นฐาน และเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายและผู้รับมอบอำนาจคดีปกครอง (ข้อพิพาทในกิจการพลังงาน) ด้วย โดยบรรยายให้เห็นภาพลักษณะทางเทคนิค วิวัฒนาการ และทิศทางของการประกอบกิจการพลังงาน ความท้าทายและการพัฒนากฎหมายภายใต้สภาพข้อเท็จจริงที่ว่าระบบพลังงานแบบที่รวมตัวกันน้อยลง กระจายศูนย์มากขึ้น และมีการแข่งขันกันมากขึ้น
 
          โดยสรุปวิทยากรทั้งสองท่านเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบพลังงาน นอกจากจะต้องมีความมั่นคงแล้ว ต้องเป็นธรรม ยั่งยืน ยืดหยุ่น และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วย
 
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. โดยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ของ กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี จะมีกำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องอีกหลายครั้ง ซึ่งจะช่วยเป็นฐานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในมิติอื่น ๆ รวมถึงการผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนโยบายเพื่อให้เกิดการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิทางสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396499
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
141
คน