Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 22
​กสม. ปรีดา ลงพื้นที่และประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการคัดค้านคำขอประทานบัตรเหมืองแร่พลวง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

 
          เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางปรีดา  คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ลงพื้นที่และประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการคัดค้านคำขอประทานบัตรเหมืองแร่พลวง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ดังนี้
 
          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ได้หารือร่วมกับผู้นำและผู้แทนประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลเสริมขวา พร้อมด้วยพยานบุคคล เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่พลวงที่อาจเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งของคำขอประทานบัตรที่ 1/2565 โดยมีผู้นำและผู้แทนประชาชน ตลอดจนพยานบุคคลร่วมลงพื้นที่ด้วย
.
          ต่อมา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) อำเภอเสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง และผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุญาตคำขอประทานบัตรข้างต้น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งข้อมูล สภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรที่สำคัญ แหล่งน้ำธรรมชาติหรือป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5325697
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1091
คน