Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 16
กสม. ปิติกาญจน์หารือร่วมกับ SME D Bank ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ได้ประชุมร่วมกับนางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เพื่อหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower กรุงเทพฯ
 
          ในการประชุมดังกล่าว ได้หารือแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าใจและเห็นความสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยเห็นว่า ภาคธุรกิจเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ และสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการดำเนินธุรกิจอาจจะมีความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าใจว่า หากประกอบธุรกิจโดยรับผิดชอบและเคารพสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจ การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความเข้าใจและนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาเป็นแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
 
          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณารายละเอียด (ร่าง) โครงการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างรอบด้าน เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสม. กับ SME D Bank ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในทางธุรกิจและความตระหนักในการประกอบธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
 
          ทั้งนี้ SME D Bank เป็นภาคีเครือข่ายสำคัญที่ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน กสม. ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสม. กับ SME D Bank รวมถึงภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5325941
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1335
คน