Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 84
กสม. และที่ปรึกษาประจำ กสม. ให้คำปรึกษานักบริหารระดับสูงในการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มของหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
     วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งอาคารฝึกอบรม) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และที่ปรึกษาประจำ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย กสม. ปรีดา  คงแป้น กสม. ปิติกาญจน์  สิทธิเดช กสม. วสันต์  ภัยหลีกลี้ กสม. สุภัทรา  นาคะผิว และที่ปรึกษาประจำ กสม. พบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3) ครั้งที่ 3 เพื่อให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มเชิงนโยบาย (Policy Paper) ในประเด็นสิทธิมนุษยชน      5 หัวข้อ ได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล 2. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 3. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 4. การขจัดการเลือกปฏิบัติ และ 5. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

     อนึ่ง สำหรับประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม กสม. ศยามล  ไกยูรวงศ์ และที่ปรึกษาประจำ กสม. จะได้ให้คำปรึกษาในลำดับถัดไป

      ทั้งนี้ การจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มเชิงนโยบาย (Policy Paper) เป็นการบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในหลักสูตรในการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5154063
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
42
คน