Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 20
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 20/2566
          วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 20/2566 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
          1. พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 4 เรื่อง
- สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานราชการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ทับแนวเขตที่ดินของประชาชน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
- เสรีภาพทางวิชาการ อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณีกล่าวอ้างว่านักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น 
- เสรีภาพทางวิชาการ อันเกี่ยวเนื่องกับการสอนและการกำหนดหลักสูตร กรณีกล่าวอ้างว่าคณบดีวิทยาลัยและคณะผู้บริหารวิทยาลัยแห่งหนึ่งขัดขวางการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและเลือกปฏิบัติ
- สิทธิเด็ก อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐลิดรอนสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 
           2. พิจารณาร่างรายงานผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  จำนวน 3 เรื่อง
- สิทธิและสถานะของบุคคล กรณีขอให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ได้รับสถานะทางทะเบียนราษฎร
- สิทธิและสถานะของบุคคล กรณีผู้ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนขอให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรื่องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อนำไปสู่การขอมีสัญชาติไทย จำนวน 2 เรื่อง
           3. พิจารณาร่างข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิในที่ดินและสิทธิชุมชน 
           4. พิจารณาร่างข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ....
           5. รับทราบเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 4 เรื่อง
           6. รับทราบเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้อง เพื่อดำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 4 เรื่อง
           7. รับทราบเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้ดำเนินการอื่น / ให้ความช่วยเหลืออื่น จำนวน 1 เรื่อง


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148435
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
140
คน